Ogłoszono wyniki konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji najpopularniejszych konkursów na projekty badawcze. Najwięcej wniosków (1472) zgłoszono w grupie nauk ścisłych i technicznych. Spośród nich wsparcie finansowe o łącznej wysokości ponad 221 mln zł przyznano 320 projektom.

Granty w ramach konkursu OPUS, skierowanego do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany stopień naukowy czy wiek, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie nie tylko na same badania, ale także na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej otrzymali: 

 • prof. dr hab. inż. Sergiusz Luliński z Wydziału Chemicznego (w konsorcjum z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Wydziałem Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej) - Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych grup związków boraheterocyklicznych,
 • dr hab. inż. Wojciech Wróbel z Wydziału Fizyki - Zmiany koncentracji defektów w obszarze przejścia fazowego w przewodnikach jonów tlenu opartych na tlenku bizmutu,
 • dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. PW z Wydziału Elektrycznego - Uniwersalne algorytmy regulacji prądu dla energoelektronicznych przekształtników sieciowych AC/DC odporne na zaburzenia własne i zaburzenia napięcia sieci elektroenergetycznej,
 • dr hab. inż. Tomasz Kozacki, prof. PW z Wydziału Mechatroniki - FovHolo: System blisko ocznej projekcji holograficznej uwzględniający parametry widzenia,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Krupka z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (w konsorcjum z Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk) - Korelacje pomiędzy własnościami elektromagnetycznymi i magnetosprężystymi cienkich warstw ferromagnetycznych,
 • dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. PW z Wydziału Inżynierii Materiałowej - Hierarchiczne struktury porowate wytwarzane w technologii druku 3D,
 • dr hab. inż. Sławomir Kubacki, prof. PW z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (w konsorcjum z Politechniką Częstochowską, Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Informatyki) - Opracowanie i implementacja nowej metody modelowania przejścia laminarno-turbulentnego w warstwie przyściennej uwzględniającej utratę stabilności przepływu na wskutek oddziaływania fal akustycznych,
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek z Wydziału Inżynierii Materiałowej - Wysokiej jakości powłoki DLC wytwarzane w nowatorskim rozpylaniu magnetronowym wysokiej mocy z zastosowaniem gorącego targetu grafitowego. 

Naukowcy z PW będą też współpracowali w innych konsorcjach realizujących projekty w ramach OPUS 16:

 • dr inż. Agnieszka Jastrzębska z Wydziału Inżynierii Materiałowej - Nowa generacja nanostruktur i urządzeń na bazie dwuwymiarowych materiałów MXenes. Liderem konsorcjum jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki,
 • dr hab. inż. Piotr Bogorodzki z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW - Śpiączka i zaburzenia świadomości – nowe wskaźniki prognostyczne i diagnostyczne oparte o EEG i MRI. Liderem konsorcjum jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.

Granty w ramach konkursu PRELUDIUM, adresowanego do naukowców bez stopnia doktora, rozpoczynających swoją karierę naukową będą realizowali: 

 • mgr inż. Sandra Skorupska z Wydziału Chemicznego - Badania wpływu materiału, kształtu oraz wzajemnego rozmieszczenia elektrod na efektywność wprowadzania molekuł do komórek pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego w mikrosystemie przepływowym typu Lab-on-a-chip,
 • mgr inż. Justyna Wojcieszek z Wydziału Chemicznego - Zaawansowane techniki spektrometrii mas w badaniach oddziaływań nanocząstek zawierających zerowartościowe żelazo z substancjami zanieczyszczającymi środowisko - układy modelowe i rzeczywiste (wybrane rośliny),
 • mgr inż. Kamil Deja z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych - Tracking ALICE - Szybka Symulacja z Zastosowaniem Metod Uczenia Maszynowego w ALICE CERN,
 • mgr inż. Barbara Rychalska z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych - MAD-NLP: Wieloaspektowa diagnostyka modeli NLP,
 • mgr inż. Piotr Wiśniewski z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT - Badanie zjawiska tunelowania międzypasmowego między niskowymiarowymi gazami nośników w polowym tranzystorze tunelowym,
 • mgr inż. Piotr Prochoń z Wydziału Inżynierii Lądowej - Wpływ tlenku fosforu ma rozwój mikrostruktury, wiązanie oraz właściwości mechaniczne kompozytów glinokrzemianów polimerycznych z produktów ubocznych spalania węgla i biomasy. 

Grant w ramach konkursu SONATA, przeznaczonego dla osób ze stopniem naukowym doktora, uzyskanym w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, otrzymał: 

 • dr inż. Paweł Rzążewski z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych - Program optymalności w problemach homomorfizmu grafów. 

Wyniki konkursu dostępne są na stronie NCN.