Osoby do kontaktu:

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

Bony na innowacje dla MŚP, Etap I usługowy - konkurs ogólny - PO IR 2.3.2

Cel:

Zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe.

Tematyka:

Zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Jeśli rezultatem projektu jest oprogramowanie, to powinno ono jednocześnie stanowić nową lub znacząco ulepszoną metodę produkcyjną, sposób świadczenia usługi, dostawy, lub znacząco ulepszoną zmianę w zakresie wyrobów będących rzeczami (np. zmiany w zakresie maszyn, urządzeń wnioskodawcy). Dofinansowaniem nie może być objęte stworzenie oprogramowania, będącego samodzielnym przeznaczonym do sprzedaży produktem (wyrobem, usługą).

Wnioskodawcy:

Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Partnerstwo/podwykonawstwo:

Wykonawcą usługi są jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium RP:

 1. organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.);
 2. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej;
 3. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym i nauce;
 4. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1402);
 5. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155);
 6. Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534).
Dofinansowanie:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 55 469 825,97 zł:

 1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim - 10 333 868,97 zł,
 2. zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie - 45 135 957,00 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 tys. zł., maksymalna - 400 tys. zł.

Okres trwania projektu: do 18 m-cy, realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie; okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Konkurs jest ciągłością naborów z roku poprzedniego. Rundy w 2020 r.:

 • runda 5 – od 29 listopada 2019 r. do 29 stycznia 2020 r.;
 • runda 6 – od 30 stycznia do 30 marca 2020 r.;
 • runda 7 – od 31 marca do 28 maja 2020 roku, godz. 16:00.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP.

Zgodnie z Pismem okólnym nr 3/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 maja 2016 r. dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek organizacyjnych PW w roli podwykonawcy prac merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego w pełnomocnictwach kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz za pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie PARP.

Składanie wniosków:
 • do COP: 18.05.2020
 • do PARP: 28.05.2020