Osoby do kontaktu:

mgr Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej - PO PC 3.2

Cel: Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych.
Tematyka: Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.
Wnioskodawcy:

Organizacje pozarządowe, partnerstwa organizacji pozarządowych z JST, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, instytucje publiczne z obszaru nauki, instytucje publiczne z obszaru edukacji, instytucje publiczne z obszaru kultury, szkoły wyższe, partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Dofinansowanie:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 25 mln. zł. Minimalna wartość projektu złożonego do dofinansowania nie może być niższa niż 300 tys. zł. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

  • 1,7 mln zł – dla wniosków złożonych na obszar NUTS-3: Ostrołęcki, Radomski, Słupski, Płocki;
  • 2,275 mln zł – dla wniosków złożonych na obszar NUTS-3: Miasto Łódź, Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Kraków, Katowicki, Miasto Poznań, Miasto Szczecin, Miasto Wrocław, Trójmiejski.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Miejsce/sposób składania wniosków:
  • Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący zasięgiem wyłącznie obszar gmin położonych w danym obszarze NUTS-3, objętym wnioskiem o dofinansowanie. Lista obszarów konkursowych NUTS-3, na które mogą zostać złożone wnioski o dofinansowanie, stanowi załącznik nr 1 do Formalnych i merytorycznych kryteriów wyboru projektów.
  • Wnioskodawca może złożyć w konkursie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie pod warunkiem, że każdy z nich zostanie złożony na inny obszar NUTS-3.
  • Wnioskodawca nie może złożyć jednego wniosku o dofinansowanie obejmującego kilka obszarów NUTS-3.
  • Na obszarze danego NUTS-3 będzie realizowany wyłącznie jeden projekt biorący udział w konkursie.
  • Wnioskodawca nie może występować w roli partnera w innym złożonym do dofinansowania wniosku w ramach działania 3.2 POPC w danym NUTS-3.
  • Podmiot należący do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów z zachowaniem procedury wskazanej w art. 33 ust. 2 – 4a Ustawy.

W związku z powyższymi ograniczeniami proszę o jak najszybsze zgłoszenie informacji o przygotowywanym wniosku do Małgorzaty Szymańskiej, Dział Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów: malgorzata.szymanska@pw.edu.pl.

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579 ze zm.), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl.

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu formularza elektronicznego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. Elektroniczny formularz wniosku o dofinansowanie jest dostępny pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie CPPC.

Składanie wniosków:
  • do CPPC: 28.12.2018 - 29.03.2019