Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

Interreg Europa Środkowa – 1. nabór

Cel:

Wzmocnienie spójności terytorialnej i promowanie wewnętrznej integracji obszaru Europy Środkowej. Program rozwija kulturę współpracy ponad granicami opartą na zaufaniu i uwzględniającą wspólne potrzeby i współdzielone wartości.

Tematyka:

Nabór będzie otwarty dla wszystkich priorytetów programu i wszystkich celów szczegółowych. Działania w ramach współpracy ponadnarodowej będą dotyczyć opracowywania i wdrażania strategii, planów działania, narzędzi, szkoleń, działań pilotażowych i powiązanych rozwiązań.

Nabór obejmuje wszystkie 4 priorytety:

  • Współpraca na rzecz inteligentniejszej Europy środkowej;
  • Współpraca na rzecz bardziej ekologicznej Europy Środkowej;
  • Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej;
  • Poprawa zarządzania współpracą w Europie Środkowej.

Szczegółowy opis priorytetów wraz celami szczegółowymi jest dostępny na stronie programu.

Wnioskodawcy:

organizacje publiczne i prywatne, które chcą współpracować ponad granicami.

Beneficjenci: władze publiczne wszystkich szczebli, instytucje publiczne, agencje rozwoju, wyższe uczelnie, instytuty badawcze, NGO, stowarzyszenia, fundacje, firmy prywatne
z osobowością prawną, organizacje międzynarodowe.

Konsorcjum powinno się składać przynajmniej z trzech partnerów, pochodzących z przynajmniej trzech państw, przy czym przynajmniej dwa z tych podmiotów powinny mieć siedzibę w państwach członkowskich programu.

Dofinansowanie:

Dofinansowanie dla beneficjentów – w formie refundacji do 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Rekomendowany budżet projektu od 1,2 – 2,4 mln euro.

Łączny budżet na wszystkie 4 osie wynosi 72 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), odpowiednio po 22 mln euro, 36 mln euro, 7 mln euro i 7 mln euro.

Okres trwania projektu: do 36 miesięcy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Proces składania wniosków będzie odbywał się poprzez system Jems (dostępny od stycznia 2022 r.).

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie programu Interreg Europa Środkowa.

Zachęcamy do subskrypcji newslettera programu Interreg Europa Środkowa.

Składanie wniosków:
  • do COP: 13.02.2022
  • do Wspólny Sekretariat w Wiedniu: 15.11.2021 - 23.02.2022