Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

Projekt grantowy Sieć Otwartych Innowacji - 4/2020 - PO IR 2.2. Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

Cel:

Budowanie kultury otwartych innowacji, kreowanie i wspieranie transakcji transferu technologii do małych i średnich przedsiębiorstw.

Tematyka:

Innowacyjne rozwiązania, których dawcami mogą być podmioty z całego świata:

 • patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia,
 • prawa autorskie do oprogramowania (wykluczone m.in. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych),
 • prawa do chronionych odmian roślin,
 • topografia układów scalonych,
 • know-how.
Wnioskodawcy:

Mikro przedsiębiorca, mały, średni przedsiębiorca.

Partnerstwo/podwykonawstwo:

Dawca - wybrany przez Wnioskodawcę podmiot:

 • osoba fizyczna,
 • jednostka naukowa,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, bez względu na obywatelstwo/siedzibę,
 • podmioty zagraniczne zarówno  z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i spoza,

dysponujący prawami do Technologii, jak również podmiot uprawniony do rozporządzania prawami do Technologii (dystrybutor)  który jest stroną Umowy warunkowej dotyczącej transferu Technologii zawieranej z Wnioskodawcą.

Dofinansowanie:

Grant może być udzielony w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej albo pomocy de minimis.

Minimalna wartość dofinansowania projektu - 150 tys. zł, maksymalna - 200 tys. euro.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się tylko koszty nabycia Technologii, tj. koszt zakupu lub uzyskania licencji do Technologii. Koszt wdrożenia Technologii nie jest objęty grantem. Kosztami kwalifikowanymi nie są także szkolenie pracowników/zespołu.

Okres trwania projektu: do 31 grudnia 2022 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać za pośrednictwem Informatycznego Systemu Obsługi Projektów (ISOP) wraz z częścią finansową Wniosku w formacie Excel i PDF, bez pozostałych załączników oraz w formie pisemnej na formularzu wygenerowanym i wydrukowanym z ISOP wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie przeprowadzania konkursu.

Konkurs podzielony na miesięczne rundy, trwa do 31 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania alokacji.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Sieć Otwartych Innowacji.

Składanie wniosków:
 • do COP: 21.12.2020
 • do ARP (Agencja Rozwoju Przemysłu): 31.12.2020