Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych - PO PC 2.3.1

Cel: Udostępnienie do ponownego wykorzystania zasobów informacyjnych będących w posiadaniu administracji publicznej.
Tematyka: Zasoby informacyjne będące w posiadaniu administracji publicznej.
Wnioskodawcy:

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 • centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej,
 • jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej),
 • jednostki naukowe,
 • uczelnie,
 • urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.
Partnerstwo/podwykonawstwo: Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:
• podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy,
• urzędy wojewódzkie,
• jednostki administracji niezespolonej, o ile wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej,
• przedsiębiorstwa,
• organizacje pozarządowe.
Dofinansowanie:

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 4 mln zł, a maksymalna 50 mln euro.

Planowana alokacja na konkurs wynosi 60 mln zł, w podziale na rundy:

 1. 50 mln zł,
 2. 10 mln zł.
Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioskodawca musi uzyskać pozytywną opinię wydaną przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji:

 • Komitet wydaje opinię o projekcie informatycznym w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o zaopiniowanie projektu informatycznego w rozumieniu § 8 ust. 1 wyżej wymienionego Zarządzenia. W związku z tym w harmonogramie prac nad projektem należy uwzględnić czas niezbędny na uzyskanie pozytywnej opinii KRMC. Opis założeń projektu informatycznego, do którego wydano pozytywną opinię KRMC do ostatniego dnia trwania rundy jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Projekt nieposiadający opinii KRMC nie zostanie przekazany do oceny formalnej i merytorycznej.
 • Schemat procesu opiniowania projektu informatycznego w ramach KRMC wraz ze wzorami opisu założeń projektu informatycznego i prezentacji projektu na posiedzeniu Komitetu oraz inne niezbędne informacje znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/krmc/o-krmc1

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu aplikacji generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/ oraz instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącej załącznik nr 3 do regulaminu. 

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/

Nabór wniosków jest prowadzony w trzech rundach:

 1. od 30 maja do 5 lipca 2019 r.,
 2. od 6 lipca do 6 września 2019 r.,
 3. od 7 września do 30 września 2019 r.
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.  

Składanie wniosków:
 • do COP: 27.08.2019
 • do CP PC: 30.05.2019 - 30.09.2019