Osoby do kontaktu:

mgr Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki - PO PC 2.3.1

Cel: Udostępnienie zasobów nauki do ponownego wykorzystania.
Tematyka: dowolna dyscyplina naukowa.
Wnioskodawcy:
 • centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej,
 • jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej),
 • jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
 • uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.

Warunki uczestnictwa m.in.:

 • Podmiot należący do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów z zachowaniem procedury wskazanej w art. 33 ust. 2 i 3 Ustawy.
 • Wnioskodawca musi posiadać pozytywną ocenę projektu wydaną przez KRMC. Termin wydania decyzji nie może przekraczać ostatniego dnia trwania naboru. Zgodnie z § 15a Zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. (t.j. M.P. z 2018 r. poz. 705) Komitet wydaje opinię o projekcie informatycznym w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o zaopiniowanie projektu informatycznego w rozumieniu § 8 ust. 1 wyżej wymienionego Zarządzenia. W związku z tym w harmonogramie prac nad projektem należy uwzględnić czas niezbędny na uzyskanie pozytywnej opinii KRMC. Opis założeń projektu informatycznego, do którego wydano pozytywną opinię KRMC do ostatniego dnia trwania rundy jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Projekt nieposiadający opinii KRMC nie zostanie przekazany do oceny formalnej i merytorycznej. Schemat procesu opiniowania projektu informatycznego w ramach KRMC wraz ze wzorami opisu założeń projektu informatycznego i prezentacji projektu na posiedzeniu Komitetu oraz inne niezbędne informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/krmc/o-krmc1
Partnerstwo/podwykonawstwo: Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:
• podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy,
• urzędy wojewódzkie,
• jednostki administracji niezespolonej, o ile wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej,
• przedsiębiorstwa,
• organizacje pozarządowe.
Dofinansowanie:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 80 mln zł, w podziale na rundy naborów:

 1. 40 mln zł,
 2. 30 mln zł,
 3. 10 mln zł.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Minimalna wartości projektu wynosi 4 mln zł, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50 mln euro.

Okres trwania projektu: 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu aplikacji generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie: http://generator.cppc.gov.pl/.

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/

Nabór w 3 rundach:

 1. od 6 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.,
 2. od 15 czerwca 2019 r. do 19 lipca 2019 r.,
 3. od 20 lipca 2019 r. do 15 października 2019 r.
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.  

Składanie wniosków:
 • do COP: 01.06.2019
 • do CP PC: 06.05.2019 - 15.10.2019