Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych - RPO WM 1.2

Cel: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce.
Tematyka: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w obszarach innych niż inteligentne specjalizacje regionu, z wyłączeniem przedsięwzięć mających na celu rozwój istniejącej technologii. Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych. Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.
Wnioskodawcy:

Przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne.

Partnerstwo/podwykonawstwo: W projekcie możliwe jest powierzenie realizacji części badań przemysłowych podwykonawcom - jednostce naukowej. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
• 50% wartości kosztów kwalifikowalnych, w sytuacji gdy wnioskodawca jest średnim lub dużym przedsiębiorcą,
• 60% kosztów kwalifikowalnych, w sytuacji gdy wnioskodawca jest małym przedsiębiorcą.
Dofinansowanie:

Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 250 tys. zł, maksymalna – 1 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Okres trwania projektu: nie może przekroczyć 30 czerwca 2022 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego MEWA 2.0.

Dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek uczelni w roli wykonawcy prac merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego w pełnomocnictwach kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz za pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW.

Szczegółowe informacje:

dostępne są w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.  

Składanie wniosków:
  • do COP: 29.01.2019
  • do MJWPU: 30.11.2018 - 07.02.2019