Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Seal of Excellence - RPO WM 1.2

Cel:

Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych posiadających certyfikat Seal of Excellence.

Tematyka:

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe; elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe, które stanowią nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wnioskodawcy:

Mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa, których projekty:

  • zostały ocenione pozytywnie przez Komisję Europejską w ramach SME Instrument (faza II) i z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania,
  • posiadają certyfikat Seal of Excellence przyznany po 1 stycznia 2016 r.,
  • nie otrzymały dofinansowania publicznego.
Partnerstwo/podwykonawstwo:

W projekcie możliwe jest powierzenie realizacji części merytorycznych prac projektu podwykonawcom - jednostce naukowej. Zlecenie podwykonawstwa powinno zakończyć się realizacją/wykonaniem konkretnego zadania.

Dofinansowanie:

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Okres trwania projektu: nie może przekroczyć 31 października 2022 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu.

Dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek uczelni w roli wykonawcy prac merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego w pełnomocnictwach kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz za pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW.

Szczegółowe informacje:

dostępne są w Serwisie RPO WM.

Składanie wniosków:
  • do COP: 19.11.2019
  • do MJWPU (MEWA 2.0): 29.11.2019