Osoby do kontaktu:

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego - RPO WM 1.2

Cel: Wsparcie dla przedsiębiorców obejmujące:
· inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług;
· stworzenie i rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów B+R.
Tematyka: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwa.
Wnioskodawcy:

Przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne.

Partnerstwo/podwykonawstwo: Uczelnia występuje w projekcie jako podwykonawca.
Dofinansowanie:

Alokacja w konkursie wysokości 6 mln euro (25 663 800,00 zł).

Wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi od 200 tys. zł do 10 mln zł.

Okres trwania projektu: nie może przekroczyć 31 grudnia 2021 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu MEWA 2.0.

Dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek uczelni w roli podwykonawcy prac merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego w pełnomocnictwach kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz za pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW.

Składanie wniosków:
  • do COP: 26.11.2018
  • do MJWPU: 30.09.2018 - 05.12.2018