Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - PO PC 3.1 - 4. konkurs

Cel: Rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz TIK, nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym
Tematyka: Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w procesie kształcenia.
Wnioskodawcy:

Organizacje pozarządowe, JST oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek o dofinansowanie

Instytucja: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Dofinansowanie:

Kwota dofinansowania w niniejszym konkursie wynosi 50 000 000,00 PLN.

Minimalna wartość projektu wynosi 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 50 000 000,00 PLN* 

*dopuszcza się możliwość zwiększenia maksymalnej kwoty dofinansowania w celu wzmocnienia efektów projektu

W ramach konkursu przewiduje się wyłonienie tylko jednego wniosku.

Okres trwania projektu: 36 miesięcy- nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl.

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu formularza elektronicznego, dostępnego pod adresem: https://generator.cppc.gov.pl/

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie CPPC.

Składanie wniosków:
  • do COP: 16.10.2018
  • do CPPC: 20.08.2018 - 26.10.2018