Osoby do kontaktu:

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

Efektywność energetyczna, Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji - RPO WM 4.2

Cel: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, przejście na gospodarkę niskoemisyjną.
Tematyka: Wspieranie inwestycji polegających na:
• budowie, rozbudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w tym również z OZE;
• przebudowie jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.
Wnioskodawcy:

JST, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; przedsiębiorstwa;     dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE w formie (EPC Energy Performance Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu wykonywany jest na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO WM 2014-2020; podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia; instytucje kultury; szkoły wyższe; spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; organizacje pozarządowe; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Partnerstwo/podwykonawstwo: Uczelnia może również występować w roli Partnera.
Dofinansowanie:

Alokacja w konkursie wynosi 2 500 000 euro (10 720 500 zł).

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 200 000 zł, maksymalna nie została określona przez MJWPU.

Okres trwania projektu: nie może przekroczyć 31 grudnia 2021 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego MEWA 2.0 i muszą zostać potwierdzone podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
         Wraz z wnioskiem o dofinansowanie konieczne będzie przedstawienie audytu energetycznego lub świadectwa energetycznego.
         W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu, natomiast partnerem wnioskodawca może być w dowolnej liczbie projektów. Złożenie przez jednego wnioskodawcę dwóch lub większej liczby wniosków o dofinansowanie projektów skutkuje odrzuceniem wszystkich wniosków złożonych przez tego wnioskodawcę w konkursie. Dlatego  zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w tym konkursie jako Wnioskodawcy/Lider prosimy o wcześniejszy  kontakt z Działem Funduszy Strukturalnych, Centrum Obsługi Projektów PW.

Szczegółowe informacje:

dostępne są w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

Składanie wniosków:
  • do COP: 14.12.2018
  • do MJWPU: 29.10.2018 - 04.01.2019