Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej - PO PC 3.2

Cel: e-aktywizacja osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych, rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy.
Tematyka: Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury.
Wnioskodawcy:
 1. organizacje pozarządowe,
 2. partnerstwa organizacji pozarządowych z JST,
 3. instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
 4. instytucje publiczne z obszaru nauki,
 5. instytucje publiczne z obszaru edukacji,
 6. instytucje publiczne z obszaru kultury,
 7. szkoły wyższe,
 8. partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.
Dofinansowanie:

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

W konkursie minimalna wartości projektu wynosi 450 tys. zł, a maksymalna kwota nie może być wyższa niż 1,36 mln zł.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 100 mln zł.

Miejsce/sposób składania wniosków:

W związku z poniższymi warunkami, zawężającymi możliwości aplikowania, oraz by jednostki nie wykluczyły się wzajemnie, zainteresowanych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się do Działu Funduszy Strukturalnych COP PW:

 • Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący zasięgiem wyłącznie obszar gmin wiejskich, miejskich, miejsko-wiejskich położonych w danym obszarze NUTS-3, objętym wnioskiem o dofinansowanie.
 • Wnioskodawca może złożyć w konkursie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie pod warunkiem, że każdy z nich zostanie złożony na inny obszar NUTS-3, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 • W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie na ten sam obszar NUTS-3 rozpatrywany będzie wyłącznie wniosek o najwcześniejszej dacie wpływu do IOK.
 • Na obszarze danego NUTS-3 będzie realizowany wyłącznie jeden projekt biorący udział w konkursie, spełniający formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryteriów punktowanych spośród wszystkich wnioskodawców wnioskujących o dofinansowanie na realizację projektu w danym NUTS-3.
 • Wnioskodawca nie może występować w roli Partnera w innym złożonym wniosku w ramach działania 3.2 POPC w danym NUTS-3.

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r.o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2019 r. poz. 162 ze zm.), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl.

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu formularza elektronicznego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.  Elektroniczny formularz wniosku o dofinansowanie jest dostępny pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.  

Składanie wniosków:
 • do COP: 21.07.2019
 • do CP PC: 30.06.2019 - 31.07.2019