Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

Kurs na MOOC, stworzenie i realizacja kursów edukacyjnych w formie e-learningu - PO WER 3.1

Cel: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Tematyka: Stworzenie i realizacja kursów edukacyjnych w formie e-learningu:
• dla studentów, jako dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia lub
• masowych otwartych, dostępnych dla wszystkich chętnych.
Realizacja kursów powinna prowadzi do uzyskania co najmniej 2 spośród następujących kompetencji odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym:
• językowe,
• informatyczne,
• analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów,
• komunikacyjne,
• w zakresie przedsiębiorczości.
Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinansowania kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wnioskodawcy:

Szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, konsorcjum uczelni.

Partnerstwo/podwykonawstwo: W konkursie dopuszcza się konstrukcję projektu partnerskiego, o którym mowa w art. 33 ustawy. Nie istnieją formalne ograniczenia co do charakteru prawnego i organizacyjnego partnera. Może to być dowolna jednostka, o ile została wybrana w sposób spełniający wymogi, o których mowa w art. 33 ustawy. Realizacja projektu w partnerstwie musi mieć swoje uzasadnienie merytoryczne, tzn. dzięki współpracy podmiotów powstanie wartość dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie działań podmiotom zewnętrznym wobec wnioskodawcy.
Dofinansowanie:

Planowana alokacja na konkurs wynosi 10 mln zł. Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 1 200 zł (do kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu nie wlicza się kosztów racjonalnych usprawnień w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji projektu potrzeby ich zastosowania w celu umożliwienia udziału w projekcie osobom z niepełnosprawnościami).

Okres trwania projektu: do 24 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 15.01.2019
  • do NCBR: 30.11.2018 - 25.01.2019