Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

MFiPR - Konkurs na skalowanie innowacji społecznych w obszarze kształcenia zawodowego - POWR.04.01.00-IZ.00-00-032/21

Cel:

poprawa sytuacji uczniów i studentów, którzy kończą edukację i mają niebawem rozpocząć aktywność zawodową, poprzez szersze wdrożenie 3 innowacji społecznych. Polega on na przeprowadzeniu działań mających na celu poszerzenie kwalifikacji osób z grup docelowych.

Założeniem konkursu na skalowanie ww. 3 innowacji jest realizacja ogólnopolskich działań mających na celu wdrożenie innowacji do praktyki szkół ponadpodstawowych i uczelni w Polsce.

Wnioskodawca będzie zobowiązany do przedstawienia strategii skalowania obejmującej 3 innowacje, która m.in. wskaże interesariuszy niezbędnych do realizacji tego celu oraz sposób dotarcia z informacją do przedstawicieli instytucji decydujących o wykorzystaniu nowych rozwiązań na szerszą skalę.

Tematyka:

Grupę docelową stanowią:

  1. Innowacja „Agro-Eko-Lab” – uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych, techników), w tym rolniczych, kształcący się w zawodach związanych z rolnictwem;
  2. Innowacja „Eko-logika. Sztuka roślinnego gotowania” - uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych i techników) kształcący się w zawodzie kucharz;
  3. Innowacja „Projektowanie Rzemieślników” - uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych i techników) kształcący się w zawodzie technolog drewna (lub zbliżonych właściwych dla zakresu innowacji) oraz studenci uczelni kształcących na kierunku wzornictwo (lub zbliżonych właściwych dla zakresu innowacji).
Wnioskodawcy:

każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki: 

  • wnioskodawcą lub partnerem w konkursie jest podmiot mający co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (użytkownikiem może być: ponadpodstawowe szkoły publiczne / niepubliczne, centra kształcenia praktycznego oraz uczelnie publiczne / niepubliczne), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów),
  • wnioskodawca oraz partnerzy krajowi spełniają wymogi finansowe w odniesieniu do obrotu,
  • zgłasza się do konkursu tylko raz; dotyczy to też partnera/ów. Kryterium dostępu nr 1.

Uzasadnienie kryterium: skoncentrowanie się wnioskodawcy / partnera na przygotowaniu, a następnie wdrożeniu jednego projektu, przyczyni się do zapewnienia skutecznej i efektywnej działalności. W przypadku gdy jeden podmiot wystąpi jako wnioskodawca lub partner w więcej niż jednym wniosku o dofinansowanie, wszystkie wnioski, których ta sytuacja dotyczy, zostaną odrzucone z udziału w konkursie, w związku z niespełnieniem kryterium dostępu.

Dofinansowanie:

planowana alokacja wynosi 2 000 000 zł. W uzasadnionych przypadkach może zostać zwiększona.

Z uwagi na charakter konkursu i założenie, że projekt będzie miał charakter ogólnopolski, IOK przyjmuje, że do dofinansowania zostanie wybrany 1 wniosek o dofinansowanie.

Poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100%.

Okres trwania projektu: zgodnie z kryterium dostępu nr 5, termin zakończenia realizacji projektu nie może być późniejszy niż 30.06.2023 r. W uzasadnionych przypadkach IOK może wyrazić zgodę na jego wydłużenie.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Szczegółowe informacje:

dostępne na Portalu Funduszy Europejskich.

Składanie wniosków:
  • do COP: 02.04.2021
  • do MFiPR: 15.03.2021 - 15.04.2021