Osoby do kontaktu:

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

NCBR - Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego - POWR.03.04.00-IP.08-00-KPU/21

Cel:

Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry uczelni w zakresie projektowania uniwersalnego tak, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia studentów w tym obszarze.

Tematyka:

działania podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej w zakresie projektowania uniwersalnego:

  • szkolenia;
  • warsztaty;
  • wizyty studyjne;

i inne tak, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia studentów w tym obszarze.

Wnioskodawcy:

uczelnie wyższe (publiczne i prywatne).

Partnerstwo/podwykonawstwo:

W konkursie dopuszcza się konstrukcję projektu partnerskiego, o którym mowa w art. 33 ustawy. Nie istnieją formalne ograniczenia co do charakteru prawnego i organizacyjnego partnera – może to być dowolna jednostka, o ile została wybrana w sposób spełniający wymogi, o których mowa w art. 33 ustawy. Sposób i tryb wyboru partnera musi być opisany we wniosku. Ponadto, realizacja projektu w partnerstwie musi mieć swoje uzasadnienie merytoryczne – tzn. dzięki współpracy podmiotów powstanie wartość dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie działań podmiotom zewnętrznym wobec wnioskodawcy. Zasadność realizacji projektu w partnerstwie będzie podlegała ocenie merytorycznej, w związku z powyższym uznanie realizacji projektu w partnerstwie za bezzasadne lub niewłaściwe będzie skutkowało negatywną oceną wniosku.

Dofinansowanie:

Planowana alokacja na konkurs wynosi 20 000 000 zł.

Okres trwania projektu: ma pozwolić na efektowne wdrożenie działań założonych przez Uczelnię. Projekt nie może trwać dłużej niż do dnia 31 października 2023 roku.
Miejsce/sposób składania wniosków:

elektronicznie, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Uwaga: Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie. 
W związku z tym obostrzeniem jednostki chcące wziąć udział w tym konkursie proszone są o wcześniejszy kontakt z DFS COP.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 01.07.2021
  • do NCBR: 20.05.2021 - 08.07.2021