Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

NCBR - Program zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R INFRASTARt - I konkurs

Cel:

zwiększenie wykorzystania infrastruktury B+R i umiędzynarodowienie działalności jednostek naukowych.

Tematyka:

wsparcie kosztów utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II priorytetu PO IG, dla których ostateczne koszty kwalifikowalne dofinansowane ze środków PO IG wyniosły co najmniej 25 mln zł i za pomocą której można prowadzić prace B+R oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych.

Wnioskodawcy:

jednostki naukowe spełniająca łącznie poniższe warunki:

  • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski,
  • będące beneficjentem projektu realizowanego w priorytecie II Infrastruktura sfery B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Dofinansowanie:

wysokość dofinansowania dla wykonawcy jest ustalana na podstawie zasad określonych w Regulaminie konkursu.

Dofinansowanie przyznane jest na realizację projektu realizowanego zgodnie z przepisami o pomocy publicznej w zakresie wykorzystania infrastruktury B+R.

Okres trwania projektu: do 31 grudnia 2024 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI.

Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek dla danego projektu, dlatego zainteresowane jednostki powinny zgłosić chęć swojego udziału do COP.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 02.04.2021
  • do NCBR: 11.01.2021 - 12.04.2021