Osoby do kontaktu:

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Najlepsi z najlepszych! 4.0. - PO WER 3.3

Cel: Wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.
Tematyka: Dowolna dyscyplina naukowa.
Wnioskodawcy:

W ramach naboru wsparciem mogą zostać objęci studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. jest studentem studiów I/II stopnia uczelni, która składa wniosek (dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty),
  2. posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego),
  3. posiada opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.
Dofinansowanie:

Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć:

  • 80 tys. zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
  • 320 tys. zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

Wartość alokacji przewidzianej na nabór ofert, w ramach której zostaną sfinansowane wybrane projekty dotyczące studentów lub zespołów studentów, wynosi 12 332 482,00 zł.

Okres trwania projektu: do 12 m-cy, nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pomocą:

  1. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (adres skrytki ePUAP MNISW: /MNISW/SkrytkaESP),
  2. e-nośnika, który należy przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”).
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MNiSW.

Składanie wniosków:
  • do COP: 18.06.2018
  • do MNiSW: 28.06.2018