Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

POLNOR CCS 2019 - projekty polsko-norweskie

Cel:

Podniesienie jakości badań stosowanych w Polsce poprzez wzmocnienie współpracy naukowo-badawczej między Polską a Norwegią. Zasadniczym kryterium oceny w odniesieniu do wszystkich obszarów tematycznych będzie wartość naukowa projektu oraz innowacyjność rozwiązania.

Tematyka:

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, w tym:

  • pełna analiza łańcucha wartości,
  • nauki społeczne związane z wdrażaniem CCS,
  • pilotażowe instalacje do magazynowania CO2,
  • nowa wiedza, która ułatwi składowanie CO2 na dużą skalę,
  • rozwój rozwiązań wychwytywania CO2 zintegrowanych z procesami energetycznymi i przemysłowymi.
Wnioskodawcy:
  • organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę - zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i zapisami Artykułu 37 ustęp 1 Ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
  • przedsiębiorstwo.

Wnioski składane są przez polsko-norweskie konsorcja, w skład których wchodzi minimum jeden podmiot polski i jeden norweski. Wniosek w imieniu konsorcjum składa Promotor projektu (Project Promoter), którym jest podmiot polski, formalnie odpowiedzialny za realizację projektu. Promotor projektu musi być odpowiednio upoważniony do reprezentowania wszystkich partnerów, w imieniu których składa wniosek.

Dofinansowanie:

do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu dla organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę. Wartość kosztów kwalifikowalnych przypadających norweskim podmiotom nie powinna przekroczyć 40% ogólnej wartości kosztów kwalifikowalnych objętych projektem.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy. Końcowa data kwalifikowalności wydatków - 30 kwietnia 2024 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać drogą elektroniczną w języku angielskim za pośrednictwem systemu online, dostępnego pod adresem: https://lsi.ncbr.gov.pl/.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 02.12.2019
  • do NCBR (system LSI) : 12.12.2019