Osoby do kontaktu:

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

Podniesienie kompetencji podmiotów niegminnych, które planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - PO WER 2.1

Cel: Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli podmiotów niegminnych planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pochodzących z gmin, na terenie których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców.
Tematyka: Tworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Wnioskodawcy:

Instytucje szkoleniowe zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, instytucje publiczne, ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

          Wnioskodawca i/lub Partner (jeśli dotyczy) musi posiadać udokumentowane doświadczenie w realizacji, w okresie 4 lat przed upływem terminu składania wniosku, co najmniej 4 usług szkoleniowych z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 dla łącznie min. 80 osób oraz dysponuje lub będzie dysponował trenerami, którzy będą uczestniczyć w realizacji projektu, z których każdy w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania wniosku, przeprowadził min. 3 szkolenia z zakresu w/w ustawy dla co najmniej 50 osób ogółem.

Partnerstwo/podwykonawstwo: W ramach przedmiotowego konkursu nie ma obowiązku realizacji projektu w formule partnerstwa.
Dofinansowanie:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 7 095 000 mln zł. Obowiązuje podział alokacji na makroregiony:

  • makroregion centralny (województwa: łódzkie, mazowieckie, kujawsko‐pomorskie) – szkolenia dla co najmniej 653 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 632 500 zł,
  • makroregion południowy (województwa: małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie) – szkolenia dla co najmniej 706 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 765 000 zł,
  • makroregion wschodni (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie) – szkolenia dla co najmniej 727 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 817 500 zł,
  • makroregion północno‐zachodni (województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko‐mazurskie) – szkolenia dla co najmniej 752 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 880 000 zł.

          Do dofinansowania zostaną wybrane 4 projekty, po jednym na każdy makroregion na maksymalną kwotę wskazaną dla każdego makroregionu.

          W ramach konkursu wymagane jest wniesienie wkładu własnego przez Beneficjenta w wysokości 3%.

Okres trwania projektu: do 24 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

        Ze względu na to, że 1 podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako Wnioskodawca lub Partner – nie więcej niż 1 raz we wniosku/wnioskach o dofinansowanie, zainteresowanych złożeniem wniosku w tym konkursie prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem Funduszy Strukturalnych, Centrum Obsługi Projektów PW.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Składanie wniosków:
  • do COP: 07.12.2018
  • do MRPiPS: 30.11.2018 - 17.12.2018