Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

Program Edukacja - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Cel: Zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami, tj. Islandią, Liechtensteinem i Norwegią.
Tematyka: Rozwój kadr pracujących w obszarze edukacji oraz wzmocnienie jakości i dostępu do wiedzy w Polsce. Nabór w ramach czterech komponentów:
I. Profesjonalny rozwój kadry:
a. wizyty studyjne dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej,
b. intensywne szkolenia mające na celu doskonalenie kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, prowadzone w Polsce przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców.

II. Mobilność w szkolnictwie wyższym:
a. dla studentów – mobilności i praktyki,
b. dla pracowników uczelni – prowadzenie zajęć dydaktycznych w krajach przyjmujących, udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; wizyty typu „job shadowing”.

III. Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego:
a. opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego/kształcenia ustawicznego, w tym programów nauczania, metod nauczania bądź nowych narzędzi,
b. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli/ trenerów),
c. opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego.

IV. Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego), poprzez:
a. opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji (z wyłączeniem VET), w tym programów nauczania,
b. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli, trenerów, wydarzenia kulturalne związane z edukacją),
c. opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu.
Wnioskodawcy:

Polskie podmioty prawa, działające w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej (rodzaj podmiotu jest uzależniony od danego komponentu).

Partnerstwo/podwykonawstwo: Projekty realizowane w ramach komponentu mogą być realizowane w partnerstwie zgodnie z katalogiem kwalifikowalnych partnerów. Partnerstwo powinno składać się z co najmniej 2 podmiotów. Wnioskodawca składa wniosek w imieniu wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt.
W przypadku Wizyt Studyjnych obowiązkowe jest posiadanie Instytucji Przyjmującej zgodnie z poniższym katalogiem: Podmioty prawne ustanowione w Państwach-Darczyńcach, Instytucje VET w Szwajcarii, w ramach specjalnej umowy o współpracy z Liechtensteinem.
Dofinansowanie:

Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wynosi 7 201 257 euro.
Komponent I: 411 370 euro,
Komponent II: 1 371 178 euro,
Komponent III: 2 914 000 euro,
Komponent IV: 2 504 709 euro.

Maksymalna wartość grantu na realizowane działania to 250 tys. euro (w zależności od komponentu).
Dofinansowanie projektów otrzymane w ramach Programu pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowalnego kosztu projektu. Dofinansowanie przyznawane jest w euro.

Okres trwania projektu: do 24 m-cy (w zależności od komponentu).
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski w języku polskim i angielskim należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu online FRSE - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Operatora Programu.

Ze względu na to, że wnioskodawca składa jeden zbiorczy wniosek na wszystkie działania przewidziane w ramach projektu w Programie Edukacja Komponent II Mobilność w Szkolnictwie Wyższym, jednostki PW zainteresowane aplikowaniem w tym programie prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów PW.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie EOG.

Składanie wniosków:
  • do COP: 10.09.2019
  • do FRSE: 24.06.2019 - 15.09.2019