Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

Program Edukacja - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – II Nabór

Cel:

zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami, tj. Islandią, Liechtensteinem i Norwegią.

Tematyka:

Rozwój kadr pracujących w obszarze edukacji oraz wzmocnienie jakości i dostępu do wiedzy w Polsce. Nabór w ramach czterech komponentów:

I. Profesjonalny rozwój kadry:

a. wizyty studyjne dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej,

b. intensywne szkolenia – szkolenia prowadzone przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców organizowane w Polsce dla polskiej kadry pracującej w sektorze edukacji.

II. Mobilność w szkolnictwie wyższym:

a. dla studentów – mobilności i praktyki,

b. dla pracowników uczelni – prowadzenie zajęć dydaktycznych w krajach przyjmujących, udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; wizyty typu „job shadowing”.

III. Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego:

a. opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego/kształcenia ustawicznego, w tym programów nauczania, metod nauczania bądź nowych narzędzi,

b. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli/ trenerów),

c. opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego,

d. edukacja zdalna.

Projekt może być wdrażany osobno dla każdego z działań (a, b, c lub d), albo może składać się z dwóch, trzech lub wszystkich działań.

IV. Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego), poprzez:

a. opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji (z wyłączeniem VET), w tym programów nauczania,

b. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli, trenerów, wydarzenia kulturalne związane z edukacją),

c. opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu,

d. edukacja zdalna.

Projekt może być wdrażany osobno dla każdego z działań (a, b, c lub d), albo może składać się z dwóch, trzech lub wszystkich działań.

Wnioskodawcy:

polskie podmioty prawa, działające w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej (rodzaj podmiotu jest uzależniony od danego komponentu).

Partnerstwo/podwykonawstwo:

Projekty realizowane w ramach komponentu mogą być realizowane w partnerstwie zgodnie z katalogiem kwalifikowalnych partnerów. Partnerstwo powinno składać się z co najmniej dwóch podmiotów. Wnioskodawca składa wniosek w imieniu wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt.

W przypadku wizyt studyjnych obowiązkowe jest posiadanie instytucji przyjmującej zgodnie z poniższym katalogiem: Podmioty prawne ustanowione w Państwach-Darczyńcach, Instytucje VET w Szwajcarii, w ramach specjalnej umowy o współpracy z Liechtensteinem.

Dofinansowanie:

Całkowita dostępna wysokość środków przeznaczona do rozdystrybuowania pomiędzy beneficjentów (środki z MF EOG na lata 2014-2021 wraz z wkładem krajowym) w ramach tego naboru wniosków wynosi: 14 381 096 euro.

Komponent I: 822 740 euro.

Komponent II: 1 371 178 euro.

Komponent III: 6 513 589 euro.

Komponent IV: 5 673 589 euro.

Dofinansowanie projektów otrzymane w ramach programu pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowalnego kosztu projektu. Dofinansowanie przyznawane jest w euro.
EUR 1 = PLN 4,5565

Maksymalna wartość grantu na realizowane działania zależy od komponentu.

Okres trwania projektu: do 24 m-cy (w zależności od komponentu). Ostateczny termin kwalifikowalności wydatków w ramach projektu to 30 kwietnia 2024 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

system online.frse.org.pl.

Wnioskodawca może złożyć po jednym wniosku do każdego komponentu.

Ze względu na to, że wnioskodawca składa jeden wniosek do każdego komponentu, jednostki PW zainteresowane aplikowaniem w tym programie prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów PW.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Programu Edukacja.

Składanie wniosków:
  • do COP: 02.04.2021
  • do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Operatora Programu: 12.01.2021 - 12.04.2021