Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

Programy kształcenia nauczycieli - PO WER 3.1

Cel: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Tematyka: Opracowanie i wdrożenie programu kształcenia nauczycieli na kierunkach ze specjalnością nauczycielską na podstawie programów wypracowanych w projekcie pozakonkursowym Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli.
Wnioskodawcy:

Szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne).

Partnerstwo/podwykonawstwo: W konkursie dopuszcza się konstrukcję projektu partnerskiego. Nie istnieją formalne ograniczenia co do charakteru prawnego i organizacyjnego partnera, może to być dowolna jednostka, o ile została wybrana w sposób spełniający wymogi, o których mowa w art. 33 ustawy.
Dofinansowanie:

Maksymalna wartość projektu wynosi dla uczelni kształcących (stan na dzień złożenia projektu):

  • do 4000 studentów – 4 mln zł,
  • 4001–12 000 studentów – 6 mln zł,
  • powyżej 12 000 studentów – 12 mln zł.

W przypadku projektu złożonego przez uczelnie w partnerstwie maksymalna wartość projektu zależy od sumy liczby studentów i nie może przekraczać 12 mln zł.

Okres trwania projektu: od 24 do 60 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu SOWA.

Szczegółowe informacje:

na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 04.06.2018
  • do NCBR: 26.04.2018 - 13.06.2018