Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

Projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu - PO WER 3.1

Cel:

Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT, R&D) stanowiących duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Założeniem interwencji jest również tworzenie warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie.

Tematyka:

Działania dotyczące sektora usług dla biznesu, zakładające obligatoryjne włączanie pracodawców w dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych oraz fakultatywnie realizację wysokiej jakości programów stażowych, programów rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku).

Wnioskodawcy:

Szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, posiadająca siedzibę lub filię istniejącą co najmniej 24 miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 240 tys. mieszkańców.

Partnerstwo/podwykonawstwo:

W konkursie dopuszcza się konstrukcję projektu partnerskiego. Nie istnieją formalne ograniczenia co do charakteru prawnego i organizacyjnego partnera, może to być dowolna jednostka, o ile została wybrana w sposób spełniający wymogi, o których mowa w art. 33 ustawy.

Dofinansowanie:

Przewidywane koszty w projekcie muszą przekraczać 100 000 EUR w ramach dofinansowania.

Okres trwania projektu: Minimum 12 miesięcy i nie dłużej niż do 31 października 2023 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 18.11.2019
  • do NCBR (SOWA): 28.10.2019 - 28.11.2019