Osoby do kontaktu:

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową

Cel: Zachęcenie polskich podmiotów do nawiązywania współpracy międzynarodowej, sprzyjającej powstaniu i wdrożeniu nowatorskich rozwiązań, które w efektywniejszy sposób odpowiedzą na zdiagnozowane w projektach krajowych problemy.
Tematyka: Zgodna z projektem standardowym (krajowym) EFS (RPO i POWER). Współpraca z co najmniej 1 podmiotem z kraju UE powinna obejmować 1 ze sposobów działania:
1. wspólnie z partnerem wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania,
2. transfer, zaadaptowanie i wdrożenie nowego rozwiązania,
3. równolegle z partnerem zagranicznym stworzenie i wdrożenie nowego rozwiązania.
Wnioskodawcy:

Podmioty (indywidualnie lub w partnerstwie krajowym), które mają podpisaną umowę o dofinansowanie projektu standardowego w ramach PO WER lub RPO w zakresie celów tematycznych 8-11:

  • 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników,
  • 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
  • 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenia się przez całe życie,
  • 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.
Partnerstwo/podwykonawstwo: uczelnia z partnerami.
Dofinansowanie:

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 100 tys. zł.

Projekt grantowy nie wpływa na zmianę umowy o dofinansowanie projektu standardowego. Jest rozliczany na podstawie osobnej umowy o powierzenie grantu zawieranej z grantodawcą.

Okres trwania projektu: 3-18 m-cy, nie później niż do 31 maja 2021 r. Okres realizacji projektu grantowego nie może być dłuższy niż okres realizacji projektu standardowego i musi zawierać się w okresie jego kwalifikowalności.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać na adres konkurs@sciezkiwspolpracy.pl. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach:

  1. Nabór fiszek do ścieżki INKUBATOR - tylko dla tych jednostek PW, które nigdy nie prowadziły współpracy ponadnarodowej w jakimkolwiek projekcie. Po uzyskaniu pozytywnej oceny fiszki podmioty otrzymają wsparcie w przygotowaniu wniosku w ramach standardowego konkursu.
  2. Nabór wniosków STANDARD + INKUBATOR.
Szczegółowe informacje:

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.sciezkiwspolpracy.pl/nabor_1/

Składanie wniosków (etap I):
  • do Ścieżki współpracy: 27.01.2019
Składanie wniosków (etap II):
  • do Ścieżki współpracy: 04.02.2019 - 08.03.2019