Osoby do kontaktu:

mgr Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Sektorowe programy B+R, GAMEINN – PO IR 1.2

Cel: Zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie 2023 r.
Tematyka: Eksperymentalne prace rozwojowe w sektorze gier wideo:
• projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,
• platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
• zastosowania Sztucznej Inteligencji,
• nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
• cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
• narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,
• rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.
Wnioskodawcy:

Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja naukowo-przemysłowe (max. 3 podmioty, w tym co najmniej 1 przedsiębiorstwo i 1 jednostka naukowa). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo. 

Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). W przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum miejsce realizacji projektu podawane jest osobno dla każdego konsorcjanta i żadne z nich nie może być zlokalizowane w województwie mazowieckim.

Partnerstwo/podwykonawstwo: Przedsiębiorstwo może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy np. uczelni. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
• 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorstwo;
• 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw;
• 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;
• 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.
Dofinansowanie:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 400 tys. zł, maksymalna – 20 mln zł.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR (link do systemu będzie aktywny od 15 marca 2019 r.).

Zgodnie z Pismem okólnym nr 3/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 maja 2016 r. dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek organizacyjnych Uczelni w roli podwykonawcy prac merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego w pełnomocnictwach kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz za pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 04.06.2019
  • do NCBR: 15.03.2019 - 14.06.2019