Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

Skalowanie innowacji społecznej - Tłumacz/Adwokat społeczny – asystent osoby z ASD - PO WER 4.1

Cel:

Poprawa sytuacji neuronietypowych studentów (osób z ASD) na uczelniach w Polsce dzięki wdrożeniu do praktyki funkcjonowania uczelni innowacji społecznej „Tłumacz/Adwokat społeczny” - asystent osoby z ASD”.

Tematyka:

Innowacja powinna zostać wdrożona w co najmniej 40 uczelniach w Polsce, na których kształcą się studenci z niepełnosprawnością. Istotą skalowania jest zapewnienie trwałego wdrożenia innowacji do praktyki uczelni zaangażowanych do projektu. Pomysł na skuteczną implementację innowacji do praktyki uczelni wnioskodawcy przedstawiają w tzw. strategii skalowania, dokumencie, który stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawcy:

Każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki:

  • posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (uczelniami), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów),
  • zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów.
Partnerstwo/podwykonawstwo:

W ramach niniejszego konkursu partnerstwo może mieć zarówno charakter krajowy, jak i ponadnarodowy.

Realizacja projektu w partnerstwie nie jest obligatoryjna.

Dofinansowanie:

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym konkursie wynosi 1,776 mln zł. Projekt będzie miał charakter ogólnopolski, IOK przyjmuje, że do dofinansowania zostanie wybrany 1 wniosek o dofinansowanie.

Poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100%. Wkład własny nie jest wymagany, możliwe jest jednak jego wniesienie na zasadzie fakultatywności.

Projekty finansowane w niniejszym konkursie nie mogą powielać działań realizowanych w projektach wyłonionych do dofinansowania w konkursach „Uczelnia dostępna” oraz „Uczelnia dostępna II” ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Przy szacowaniu kosztów bezpośrednich wnioskodawca zobowiązany jest uwzględnić standardy i ceny rynkowe oraz maksymalne stawki w przypadku często występujących typów wydatków, które zostały określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 4.

Okres trwania projektu: Termin zakończenia realizacji projektu nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2023 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek należy wypełnić w formie dokumentu elektronicznego i złożyć za pośrednictwem systemu SOWA dostępnego na stronie internetowej www.sowa.efs.gov.pl.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie PO WER.

Składanie wniosków:
  • do COP: 21.07.2020
  • do MFiPR (system SOWA): 31.07.2020