Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Wspólne przedsięwzięcie z woj. śląskim pn. „Silesia pod błękitnym niebem” - PO IR 4.1.1

Cel: Wsparcie badań przemysłowych o tematyce określonej w programie strategicznym, które przyczynią się do rozwoju województwa śląskiego.
Tematyka: Technologie i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie energetyki i zielonej gospodarki; technologie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych negatywnymi skutkami jakości powietrza.
Wnioskodawcy:

Konsorcja złożone z co najmniej 1 przedsiębiorstwa (lider konsorcjum) oraz co najmniej 1 jednostki naukowej. Konkurs wymaga uczestnictwa w składzie konsorcjum co najmniej jednego podmiotu z siedzibą w województwie śląskim. W przypadku przedsiębiorstwa przez siedzibę rozumiane jest miejsce rejestracji działalności gospodarczej.

Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim.

Partnerstwo/podwykonawstwo: W projekcie możliwe jest powierzenie realizacji części badań przemysłowych podwykonawcom – jednostce naukowej. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
• 50% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę,
• 10% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową.
Dofinansowanie:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 500 tys. zł., maksymalna – 4 mln zł. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych.

Okres trwania projektu: do 18 m-cy. Realizacja projektu nie może być dłuższa niż data zakończenia PO IR, czyli 31 grudnia 2023 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego: https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php.

      Dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek uczelni w roli wykonawcy prac merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego w pełnomocnictwach kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz za pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 18.02.2019
  • do NCBR: 29.11.2018 - 28.02.2019