Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

Szybka Ścieżka - Agrotech, dla regionów słabiej rozwiniętych - PO IR 7/1.1.1/2020

Cel:

Wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych (ewentualnie uzupełnionych o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Tematyka:

Rozwój nowych technologii w sektorze rolnym.

Wnioskodawcy:
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa, wchodzące w skład konsorcjum max. 3 przedsiębiorstw,
 • przedsiębiorstwa i jednostki naukowe, tworzące konsorcjum.
Partnerstwo/podwykonawstwo:

Konsorcjum przemysłowo-naukowe powinno spełniać następujące warunki:

 • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej 1 przedsiębiorstwo oraz co najmniej 1 jednostka naukowa;
 • liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo;
 • udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%;
 • w skład konsorcjum mogą wchodzić max. 3 podmioty.

W projekcie realizowanym w ramach konsorcjum konsorcjantom przysługują prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, które są rezultatem projektu. Prawa te przysługują im w proporcji, która odpowiada ich faktycznemu udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych tych badań lub prac. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać tej reguły.

Przekazanie praw pomiędzy konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem, które odpowiada wartości rynkowej tych praw. Przekazanie praw majątkowych do wyników badań i eksperymentalnych prac rozwojowych, które są rezultatem projektu, nie może stanowić niedozwolonej pomocy publicznej.

Dofinansowanie:

Alokacja w konkursie wynosi 100 mln zł:

 • dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, gdy jednostki realizują projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych;
 • dla przedsiębiorstw na realizację poszczególnych kategorii prac w ramach projektu (intensywność pomocy publicznej) wynikająca z rozporządzenia 651/2014 oraz rozporządzenia MNiSW.

Wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln zł do 50 mln euro;
 • pozostałe projekty – od 2 mln zł do 50 mln euro.

Ważne informacje:

 • prace przedwdrożeniowe – max. 20% kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
  • dla przedsiębiorstwa - 50%–60% kosztów kwalifikowanych,
  • dla jednostki naukowej - 10% kosztów kwalifikowanych.
Okres trwania projektu: do 31 grudnia 2023 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Wnioski można składać wyłącznie w systemie informatycznym NCBR.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
 • do COP: 28.10.2020
 • do NCBR: 06.11.2020