Osoby do kontaktu:

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

Szybka Ścieżka - Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska - PO IR 7/1.1.1

Cel:

Poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.

Tematyka:

Prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie konkretnych produktów i technologii we wskazanych obszarach tematycznych:

 1. Rozwój innowacyjnych technologii nawozów wzbogacanych mikrobiologicznie,
 2. Rozwój technologii nawozów wzbogacanych w funkcjonalne dodatki (smart fertilizers),
 3. Rozwój technologii nawozów organicznych i organiczno-mineralnych do poprawy jakości gleb oraz wzrostu i rozwoju roślin,
 4. Narzędzia analityczne wspomagające proces nawożenia upraw.

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Wnioskodawcy:

Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014) realizujące projekt samodzielnie albo
 2. przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum, złożonego z nie więcej niż 3 przedsiębiorstw, albo
 3. przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:
 • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa (tj. organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy),
 • liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,
 • udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,
 • w skład konsorcjum mogą wchodzić nie więcej niż 3 podmioty.

Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Partnerstwo/podwykonawstwo:

W projekcie można powierzyć realizację części prac B+R podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

 1. 60% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie;
 2. 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez dane przedsiębiorstwo – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przez przedsiębiorstwo;
 3. 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;
 4. 70% kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.

W przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum, Konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac w projekcie na zasadzie podwykonawstwa.

Dofinansowanie:

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wynoszą 200 mln zł, w tym:

 1. środki przeznaczone na projekty realizowane w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynoszą 20 mln zł;
 2. środki przeznaczone na projekty realizowane w województwach innych niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynoszą 180 mln zł.

Wartość kosztów kwalifikowalnych:

 1. projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln zł do 50 mln euro;
 2. pozostałe projekty – od 2 mln zł do 50 mln euro.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych.

Koszty pośrednie projektu są rozliczane ryczałtem. Przyjmuje się ujednoliconą stawkę ryczałtu dla całego projektu w wysokości 25% sumy kosztów bezpośrednich (nieuwzględniających podwykonawstwa).

Okres trwania projektu: do 31 grudnia 2023 r., tj. do daty zakończenia realizacji PO IR.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
 • do COP: 07.01.2020
 • do NCBR (system IP): 14.11.2019 - 14.01.2020