Osoby do kontaktu:

dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Szybka Ścieżka - Koronawirusy - PO IR 5/1.1.1/2020

Cel:

Dofinansowanie projektów, obejmujących prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, w tym poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Planowanym efektem jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego rozwiązania (produktu, technologii, usługi), które będzie możliwe do wdrożenia. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Tematyka:

Prace B+R w obszarze diagnostyki, terapii i prewencji lub wsparcia funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Projekt musi:

 • dotyczyć co najmniej jednego z obszarów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu,
 • wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).
Wnioskodawcy:
 • przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa, wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie 3 przedsiębiorstw,
 • przedsiębiorstwa i jednostki naukowe, tworzące konsorcjum.
Partnerstwo/podwykonawstwo:

Konsorcjum przemysłowo-naukowe powinno spełniać następujące warunki:

 • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej 1 przedsiębiorstwo oraz co najmniej 1 jednostka naukowa;
 • liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo;
 • udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%;
 • w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie 3 podmioty.

Konsorcjantom przysługują prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, które są rezultatem projektu. Prawa te przysługują im w proporcji, która odpowiada ich faktycznemu udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych tych badań lub prac. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać tej reguły.

Przekazanie praw pomiędzy konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem, które odpowiada wartości rynkowej tych praw.

Przekazanie praw majątkowych do wyników badań i eksperymentalnych prac rozwojowych, które są rezultatem projektu, nie może stanowić niedozwolonej pomocy publicznej.

Wnioskodawca może w projekcie powierzyć realizację części prac B+R podwykonawcy.

Dofinansowanie:

Alokacja w tym konkursie wynosi 200 mln zł, z czego:

 • 75 mln zł dla województwa mazowieckiego,
 • 125 mln zł dla pozostałych województw.

O przypisaniu projektu do regionu lepiej lub słabiej rozwiniętego decyduje miejsce realizacji projektu, które wnioskodawca wskazał we wniosku. Gdy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, wnioskodawca podaje miejsce realizacji projektu osobno dla każdego konsorcjanta.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • 1 mln zł – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • 2 mln zł – w przypadku pozostałych projektów.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację tych prac nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, gdy jednostki realizują projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest zobowiązanie wnioskodawcy, że w ciągu 3 lat od zakończenia realizacji projektu wdroży wyniki badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie).

Okres trwania projektu: do 30 czerwca 2023 r. Termin ten można wydłużyć za zgodą IP na etapie realizacji projektu tylko w uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć na etapie aplikowania o środki. Nowy termin nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2023 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Konkurs jest podzielony na 3 rundy:

 • od 6 maja do 5 czerwca 2020 r. (I runda),
 • od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r. (II runda),  
 • od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r., godz. 12:00 (III runda).

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu LSI.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
 • do COP: 21.12.2020
 • do NCBR (system LSI): 31.12.2020