Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Szybka Ścieżka - OZE w transporcie, dla regionów słabiej rozwiniętych - PO IR 4/1.1.1/2020

Cel:

Opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

Tematyka:

Odnawialne źródła energii w transporcie.

Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

Projekt może być realizowany wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych. W przypadku konsorcjum – żaden z konsorcjantów nie może realizować projektu na terenie województwa mazowieckiego.

Wnioskodawcy:

Przedsiębiorstwo (lider konsorcjum).

Partnerstwo/podwykonawstwo:

Przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:

 • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej 1 przedsiębiorstwo oraz co najmniej 1 jednostka naukowa,
 • liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,
 • udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,
 • w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie 3 podmioty.
Dofinansowanie:

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynoszą 200 mln zł. Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 

 • projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln zł do 50 mln euro,
 • pozostałe projekty – od 2 mln zł do 50 mln euro. 

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć: 

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, czyli gdy przedsiębiorstwo więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponosi na działania w ramach badań przemysłowych; 
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, czyli gdy przedsiębiorstwo więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponosi na działania w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych; 
 • 200 tys. euro (a dla przedsiębiorstwa, które prowadzi działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów – 100 tys. euro) – na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis; jest to wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych; 
 • 2 mln euro – na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP. 

IP może zwiększyć intensywność pomocy publicznej na badania przemysłowe 
i eksperymentalne prace rozwojowe (premia), gdy przedsiębiorstwa realizują projekt 
w ramach tzw. Skutecznej współpracy albo szeroko rozpowszechniają wyniki projektu. 

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, gdy jednostki realizują projekt w ramach swojej działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych. 

Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu. Wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych rozumiemy jako: 

 • wprowadzenie wyników do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy (w konsorcjum – min. 1 konsorcjanta będącego przedsiębiorstwem) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników, lub wprowadzenie innowacji procesowej; 
 • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez inne przedsiębiorstwa (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorstwo spoza konsorcjum); 
 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorstwa spoza konsorcjum), z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników nie uznaje się zbycia wyników w celu ich dalszej odsprzedaży. 

Jeśli wdrożenie przyjmie postać: 

 • sprzedaży praw do wyników projektu w celu ich wdrożenia do działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa albo 
 • udzielenia licencji na korzystanie z ww. praw, 

wnioskodawca (konsorcjanci) zapewni, że nabywca praw do wyników/licencjobiorca wykorzysta wyniki we własnej działalności gospodarczej, tj. w szczególności rozpocznie produkcję innowacyjnych produktów/ świadczenie usług/zastosuje nową technologię w prowadzonej działalności. 

Okres trwania projektu: Realizacja projektu nie może trwać dłużej niż do 31 grudnia 2023 r. Termin ten może zostać przekroczony tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą IP, przy czym nie dłużej niż do końcowej daty realizacji PO IR, tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Wnioski składać można wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP.

Dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek uczelni w roli wykonawcy prac merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego w pełnomocnictwach kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz za pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
 • do COP: 30.06.2020
 • do NCBR (system IP): 10.07.2020