Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

Szybka Ścieżka - Technologie kosmiczne - PO IR 5/1.1.1

Cel:

Poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.

Tematyka:

Technologie kosmiczne. Projekt musi:

 • dotyczyć co najmniej jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu oraz
 • wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS) wymienioną w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu.

Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

Wnioskodawcy:

Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja naukowo-przemysłowe, zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku projektów realizowanych w konsorcjum:

 • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa (tj. organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy),
 • liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,
 • udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,
 • w skład konsorcjum mogą wchodzić nie więcej niż 3 podmioty.
Partnerstwo/podwykonawstwo:

W przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum miejsce realizacji projektu podawane jest osobno dla każdego Konsorcjanta. Projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach RP, również w woj. mazowieckim.

W przypadku realizacji projektu w konsorcjum Wnioskodawcą jest Lider konsorcjum oraz wszyscy Konsorcjanci. Lider konsorcjum działa na rzecz i w imieniu własnym oraz Konsorcjantów na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa, które zostało mu udzielone w umowie konsorcjum.

W przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, będących rezultatem projektu, przysługują Konsorcjantom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych tychże badań lub prac. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać powyższej reguły. Przekazanie posiadanych praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu pomiędzy Konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw (nie może stanowić niedozwolonej pomocy publicznej).

W projekcie można powierzyć realizację części prac B+R podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

 • 60% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorstwo;
 • 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez dane przedsiębiorstwo – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum;
 • 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;
 • 70% kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.
Dofinansowanie:

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynoszą 300 mln zł, w tym:

 • środki przeznaczone na projekty realizowane w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynoszą 50 mln PLN;
 • środki przeznaczone na projekty realizowane w województwach innych niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynoszą 250 mln zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:

 • 1 mln zł – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • 2 mln zł – w przypadku pozostałych projektów.

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust. 1 oraz w § 10 ust. 6 rozporządzenia MNiSW, t.j.:

 • 20 mln zł – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe (tzn. więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres badań przemysłowych);
 • 15 mln zł – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe (tzn. więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres eksperymentalnych prac rozwojowych);
 • 200 000 zł na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
 • 2 mln zł na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.
 • Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln EUR.

W przypadku projektów realizowanych w konsorcjum każdy z Konsorcjantów bierze udział w realizacji badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych.

Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu.

Wdrożenie należy rozumieć jako:

 • wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – odpowiednio Lidera konsorcjum oraz Konsorcjanta/Konsorcjantów będących przedsiębiorstwem/ami) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników lub
 • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez inne przedsiębiorstwo (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorstwo spoza konsorcjum), lub
 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorstwa spoza konsorcjum), z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych nie uznaje się zbycia tych wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.
Okres trwania projektu: do 31 grudnia 2023 r., tj. do daty zakończenia realizacji PO IR.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
 • do COP: 19.11.2019
 • do NCBR: 02.09.2019 - 29.11.2019