Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Szybka Ścieżka - Tworzywa sztuczne - PO IR 4/1.1.1

Cel:

Znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz  poprawy ich pozycji konkurencyjnej.

Tematyka:

Tworzywa sztuczne, B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Wnioskodawcy:

Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja naukowo-przemysłowe (max. 3 podmioty, w tym min. 1 przedsiębiorstwo i min. 1 jednostka naukowa). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Partnerstwo/podwykonawstwo:

Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy m.in. jednostce naukowej. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

 • 60% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorstwo;
 • 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych – ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorstwo;
 • 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych – ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;
 • 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.
Dofinansowanie:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi:

 • 1 mln zł – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP,
 • 2 mln zł – w przypadku pozostałych projektów.

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt nie może przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust. 1 oraz w § 10 ust. 6 rozporządzenia MNiSW, t.j.:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe (tzn. więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres badań przemysłowych);
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe (tzn. więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres eksperymentalnych prac rozwojowych);
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Okres trwania projektu: do 31 grudnia 2023 r., tj. do daty zakończenia realizacji PO IR.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wyłącznie w systemie informatycznym (link do systemu – aktywny od 2 września 2019 r.).

Dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek Uczelni w roli wykonawcy prac merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego w pełnomocnictwach kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz za pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
 • do COP: 07.11.2019
 • do NCBR: 02.09.2019 - 15.11.2019