Osoby do kontaktu:

dr Anita Uchańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

Szybka Ścieżka dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych - PO IR 2/1.1.1

Cel: Realizacja badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe), nakierowanych na poprawę poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.
Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.
Tematyka: Zgodna z co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.
Wnioskodawcy:
 • przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014) realizujące projekt samodzielnie,
 • przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum, złożonego z nie więcej niż 3 przedsiębiorstw,
 • przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum,

zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku projektów realizowanych w konsorcjum:

 • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa (tj. organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy),
 • liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,
 • udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,
 • w skład konsorcjum mogą wchodzić nie więcej niż 3 podmioty,
 • każdy z konsorcjantów bierze udział w realizacji badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.
Partnerstwo/podwykonawstwo: W przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum miejsce realizacji projektu podawane jest osobno dla każdego konsorcjanta i żadne z nich nie może być zlokalizowane w województwie mazowieckim.
W przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu przysługują konsorcjantom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych tychże badań lub prac. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać powyższej reguły. Przekazanie posiadanych praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu pomiędzy konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw (nie może stanowić niedozwolonej pomocy publicznej).
W projekcie można powierzyć realizację części prac B+R podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
• 60% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorstwo,
• 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez dane przedsiębiorstwo – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum,
• 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową,
• 70% kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.
Dofinansowanie:

Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu. Wdrożenie należy rozumieć jako:

 • wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – odpowiednio Lidera konsorcjum oraz Konsorcjanta/Konsorcjantów będących przedsiębiorstwem/ami) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników lub
 • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez inne przedsiębiorstwo (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorstwo spoza konsorcjum), lub
 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorstwa spoza konsorcjum), z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych nie uznaje się zbycia tych wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:

 • 1 mln zł – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP,
 • 2 mln zł – w przypadku pozostałych projektów.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (intensywność wsparcia) wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych.

Okres trwania projektu: nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR, tj. poza 31 grudnia 2023 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP.

Nabór w 3 rundach:

 1. od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.,
 2. od 1 maja do 31 maja 2019 r.,
 3. od 1 czerwca do 1 lipca, godz. 16:00.
Szczegółowe informacje:

dostępne są stronie NCBR.

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.06.2019
 • do NCBR: 01.07.2019