Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego (e-materiały zawodowe) - PO WER 2.15

Cel:

Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego oraz przyczynianie się do osiągnięcia Priorytetu inwestycyjnego 10iv: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym, w tym w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych, indywidualizacja procesu dydaktycznego, wdrażanie pracy zespołowej.

Tematyka:

Opracowanie i upowszechnienie 800 e-materiałów do kształcenia zawodowego w zakresie zawodów (kwalifikacji) reprezentujących 32 branże wyodrębnione w ramach szkolnictwa branżowego (zgodnie z zapisami w rozporządzeniu MEN Dz.U z 2019 r., poz. 316). W ramach konkursu wyodrębniono 13 obszarów. Pojedynczy projekt obejmuje opracowanie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla 1 z 13 obszarów, z uwzględnieniem wymaganej minimalnej liczby e-materiałów dla zawodów (kwalifikacji) wchodzących w skład poszczególnych branż.

Wnioskodawcy:

Podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w dziedzinie tworzenia multimedialnych i interaktywnych materiałów lub symulatorów/VR z przeznaczeniem dla młodzieży lub dorosłych użytkowników w celach edukacyjno-szkoleniowych.

Partnerstwo/podwykonawstwo:

W konkursie mogą być realizowane projekty partnerskie, o których mowa w art. 33 ustawy wdrożeniowej. W zakresie wymagań dotyczących partnerstwa wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy wdrożeniowej, SZOOP oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

W ramach konkursu nie jest dopuszczalna realizacja projektów w partnerstwie ponadnarodowym.

Dofinansowanie:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie (alokacja na konkurs) wynosi: 136,11 mln zł w podziale na następujące obszary:

 • Obszar I – 8,06 mln zł,
 • Obszar II – 17,94 mln zł,
 • Obszar III – 4,68 mln zł,
 • Obszar IV– 17,55 mln zł,
 • Obszar VI – 11,05 mln zł,
 • Obszar VII – 6,63 mln zł,
 • Obszar VIII – 4,81 mln zł,
 • Obszar IX – 13,39 mln zł,
 • Obszar X – 14,69 mln zł,
 • Obszar XI – 11,70 mln zł,
 • Obszar XII – 12,35 mln zł,
 • Obszar XIII – 6,24 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa). W ramach 1 obszaru zostanie wyłoniony 1 projekt.

Okres trwania projektu: do 20 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Pierwsza runda naboru potrwa od 24 sierpnia do 7 września 2020 r., godz. 12:00.

Nabór do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach każdego z 13 obszarów lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu (z zastrzeżeniem, że w ramach danego obszaru do dofinansowania może zostać wybrany wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie). Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie PO WER.

Składanie wniosków:
 • do COP: 30.08.2020
 • do MEN (system SOWA): 07.09.2020