Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom - PO WER 2.10

Cel: Zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
Tematyka: e-materiały dydaktyczne dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum do kształcenia w zakresie podstawowym i rozszerzonym następujących przedmiotów:
• przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia),
• humanistycznych (język polski, historia, filozofia, wiedza o społeczeństwie),
• matematyki i informatyki.
Wnioskodawcy:

Podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniających standard WCAG 2.0. Doświadczenie będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów szkół kształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej wskazanych w kryterium w ciągu ostatnich 5 lat, w tym minimum jeden materiał spełniający standard WCAG 2.0).

Partnerstwo/podwykonawstwo: Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.
Dofinansowanie:

Alokacja na konkurs wynosi 70,875 mln zł, w podziale na następujące obszary tematyczne:

 • fizyka – 6,65 mln zł,
 • chemia – 6,65 mln zł,
 • biologia – 6,65 mln zł,
 • geografia – 6,65 mln zł,
 • j. polski – 9,45 mln zł,
 • historia – 6,79 mln zł,
 • filozofia – 6,23 mln zł,
 • wiedza o społeczeństwie – 6,405 mln zł,
 • matematyka – 8,75 mln zł,
 • informatyka  – 6,65 mln zł.
Okres trwania projektu: do 20 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

W ramach konkursu zostanie wybranych 10 projektów (po jednym, najwyżej ocenionym w ramach każdego z 10 obszarów), dlatego zainteresowanych złożeniem wniosku w tym konkursie prosimy o kontakt z Działem Funduszy Strukturalnych Centrum Obsługi Projektów PW.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie programu PO WER.

Składanie wniosków:
 • do COP: 06.11.2018
 • do MEN: 29.10.2018 - 13.11.2018