Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

Uczelnia dostępna - PO WER 3.5

Cel: Zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.
Tematyka: Zmiany organizacyjne, podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności. Działania muszą prowadzić do osiągnięcia modelu uczelni dostępnej, właściwego dla danej uczelni ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
Wnioskodawcy:

Uczelnia publiczna lub niepubliczna.

Partnerstwo/podwykonawstwo: W konkursie dopuszcza się konstrukcję projektu partnerskiego, o którym mowa w art. 33 ustawy. Nie istnieją formalne ograniczenia co do charakteru prawnego i organizacyjnego partnera. Może to być dowolna jednostka, o ile została wybrana w sposób spełniający wymogi, o których mowa w art. 33 ustawy. Realizacja projektu w partnerstwie musi mieć swoje uzasadnienie merytoryczne, tzn. dzięki współpracy podmiotów powstanie wartość dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie działań podmiotom zewnętrznym wobec wnioskodawcy.
Dofinansowanie:

Planowana alokacja na konkurs wynosi 200 mln zł.

Wartość minimalna projektu to 100 tys. euro dofinansowania ze środków publicznych, maksymalna uzależniona jest od stopnia zinstytucjonalizowanego wsparcia osób z niepełnosprawnościami na danej uczelni określonego na podstawie modeli/ścieżek, o których mowa w kryterium dostępu nr 4, ale nie może przekroczyć kwoty 15 mln zł.

Okres trwania projektu: nie dłużej niż do 31 października 2023 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Z uwagi na limit 1 wniosku składanego przez wnioskodawcę w tym konkursie w przypadku chęci aplikowania prosimy o wcześniejszy kontakt z Centrum Obsługi Projektów PW.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.  

Składanie wniosków:
  • do COP: 01.06.2019
  • do NCBR: 28.06.2019