Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

Wspólne Przedsięwzięcie INGA - PO IR 4.1.1

Cel: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora gazownictwa na rynku globalnym w perspektywie roku 2023.
Tematyka: 1. Poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych,
2. Pozyskanie metanu z pokładów węgla,
3. Materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych,
4. Sieci gazowe,
5. Użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG,
6. Technologie wodorowe i paliwa gazowe,
7. Technologie stosowane we współpracy z klientami,
8. Ochrona środowiska.
Wnioskodawcy:

Konsorcja złożone z co najmniej 1 jednostki naukowej oraz co najmniej 1 przedsiębiorstwa albo z co najmniej 2 jednostek naukowych.

Partnerstwo/podwykonawstwo: Wartość prac zleconych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę.
Podwykonawcami w projekcie nie mogą być podmioty powiązane ani partnerskie w stosunku do PGNiG i GAZ-SYSTEM.
Dofinansowanie:

Dla jednostek naukowych – do 100% dofinansowania (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki). Wysokość dofinansowania dla przedsiębiorców zależy od wielkości przedsiębiorcy i kategorii prac w ramach projektu (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe).
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 1 mln PLN, maksymalna – 20 mln PLN.

Okres trwania projektu: do 5 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR (link do systemu aktywny od 19 lutego 2018 r.).

Szczegółowe informacje:

na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 27.04.2018
  • do NCBR: 19.02.2018 - 11.05.2018