Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim „Silesia pod błękitnym niebem” - PO IR 2/4.1.1

Cel:

Wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celów Działania określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR. Projekty mają też odpowiadać celom Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Śląskim pn. „Silesia pod błękitnym niebem”, zakładającego wsparcie projektów w obszarze technologii poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia.

Tematyka:

Badania przemysłowe, które wpisują się w zakres tematyczny przedstawiony w Agendzie Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia.

Wnioskodawcy:

przedsiębiorstwo (Lider konsorcjum).

Partnerstwo/podwykonawstwo:

Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:

  1. co najmniej jedno przedsiębiorstwo (Lider konsorcjum) w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014 oraz
  2. co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014 (z zastrzeżeniem, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy).

W konsorcjum musi wziąć udział co najmniej jedno przedsiębiorstwo mające siedzibę lub oddział na obszarze województwa śląskiego, które wskaże to województwo jako miejsce realizacji projektu.

Dofinansowanie:

W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty z kategorii regionów słabiej rozwiniętych Rzeczypospolitej Polskiej (wszystkie województwa poza województwem mazowieckim).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 500 tys. zł, maksymalna - 8 mln zł.

Dofinansowanie dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Okres trwania projektu: do 18 m-cy, realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR, tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Konkurs podzielony jest na 2 rundy trwające:

  1. od 30 września do 29 listopada 2019 r., godz. 12:00;
  2. od 29 listopada 2019 r., godz. 12:00 do 29 stycznia 2020 r., godz. 12:00.

Wnioski składać można wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP (link do systemu będzie aktywny od 30 września 2019 r.).

Dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek PW w roli wykonawcy prac merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego w pełnomocnictwach kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz za pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 18.01.2020
  • do NCBR: 30.09.2019 - 29.01.2020