Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym - Fundusze EOG

Cel:

Zwiększenie zdolności podmiotów, które są szczególnie wrażliwe na zmiany klimatyczne, do łagodzenia ich przyczyn i dostosowywania się do zmieniającego się klimatu poprzez realizacje działań mających na celu rozpowszechnienie Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Tematyka:

Przedsięwzięcia związane z szeroko rozumianą Gospodarką o obiegu zamkniętym; działania związane z ograniczeniem zużycia surowców, zmniejszeniem produkcji odpadów oraz uwzględnieniem Gospodarki o obiegu zamkniętym w modelu biznesowym. W ramach naboru możliwe jest realizowanie w szczególności działań związanych ze zrównoważoną produkcją przemysłową, zrównoważoną konsumpcją oraz biogospodarką. Składane koncepcje projektowe powinny zawierać również działania edukacyjne i uświadamiające w zakresie Gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wnioskodawcy:

Podmioty:

  •  prywatne lub publiczne,
  •  komercyjne lub niekomercyjne,
  •  organizacje pozarządowe.
Partnerstwo/podwykonawstwo:

Partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach-Darczyńcach, Państwach-Beneficjentach lub w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi.

W przypadku projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane jest najpóźniej na etapie składania wniosku o dofinansowanie złożenie listu intencyjnego, umowy partnerskiej lub innego potwierdzenia współpracy z Partnerem Projektu z Państw Darczyńców.

Dofinansowanie:

Minimalna kwota dofinansowania projektu - 300 tys. euro, maksymalna - 1 mln. euro. Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Okres trwania projektu: Okres kwalifikowalności kosztów kończy się 30 kwietnia 2024 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Koncepcję projektową należy złożyć w formie elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD):

  • przy użyciu certyfikowanego podpisu elektronicznego;
  • przy użyciu profilu zaufanego w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie funduszy norweskich i EOG.

Składanie wniosków:
  • do COP: 14.09.2020
  • do NFOŚiGW (Generatora Wniosków o Dofinansowanie, GWD): 22.09.2020