Osoby do kontaktu:

mgr Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych - PO PC 3.3

Cel: Realizacja pomysłów rozwiązujących problemy istotne społecznie lub gospodarczo i bazujących na narzędziach oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach modelu zakładającego wykorzystanie formuły zamówień przedkomercyjnych (PCP – pre-commercial procurement).
Tematyka: Technologie informacyjno-komunikacyjne, innowacyjne technologie lub produkty, pozostające w fazie MVP w ramach formuły PCP.
W ramach projektu nowa technologia lub produkt w fazie MVP będą poddane walidacji/testom w środowisku docelowym Instytucji publicznych. Projekt uwzględnia plan komercjalizacji MVP po zakończeniu realizacji projektu oraz koncepcję wdrożenia rozwiązań będących przedmiotem projektu w instytucjach publicznych.
Wnioskodawcy:

Podmioty prawa polskiego posiadające pełną osobowość prawną, posiadające wpis do KRS.

Dofinansowanie:

Planowana alokacja na konkurs wynosi 25 mln zł.

Kwota wnioskowanego grantu musi mieścić się w przedziale 6–8 mln zł i nie może przekraczać 80% wysokości wydatków kwalifikowanych. Wkład własny wnioskodawcy nie może być mniejszy niż 20% wysokości wydatków kwalifikowanych.

Okres trwania projektu: do 24 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioskodawca może złożyć w danej rundzie tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków w danej rundzie będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich wniosków złożonych przez wnioskodawcę. Złożenie wniosku w II rundzie jest możliwe pod warunkiem wycofania wniosku złożonego w I rundzie. W związku z tym warunkiem, zawężającym możliwości aplikowania, oraz by jednostki PW nie wykluczyły się wzajemnie, zainteresowanych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się do Działu Funduszy Strukturalnych COP PW.

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym NCBR: https://lsi.ncbr.gov.pl. Nabór w dwóch turach:

  1. od 1 lipca do 31 lipca 2019 r., godz. 16:00,
  2. od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2019 r., godz. 16:00.
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR

Składanie wniosków:
  • do COP: 20.08.2019
  • do NCBR: 01.07.2019 - 30.08.2019