Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych - PO PC 3.3

Cel:

Dofinansowanie realizacji pomysłów rozwiązujących problemy istotne społecznie lub gospodarczo i bazujących na narzędziach oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach modelu zakładającego wykorzystanie formuły zamówień przedkomercyjnych (PCP – pre-commercial procurement).

Tematyka:

Prace rozwojowe, nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Grant powinien być wydatkowany na wytworzenie MVP (minimum viable product).

Wnioskodawcy:

Podmioty prawa polskiego posiadające pełną osobowość prawną, posiadające wpis do KRS.

Dofinansowanie:

Planowana alokacja na konkurs wynosi 15 mln zł (z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia alokacji).

Kwota wnioskowanego grantu musi mieścić się w przedziale 6–8 mln zł i nie może przekraczać 80% wysokości wydatków kwalifikowanych. Wkład własny wnioskodawcy nie może być mniejszy niż 20% wysokości wydatków kwalifikowanych

Okres trwania projektu: do 18 m-cy. Realizacja projektu nie może wykroczyć poza 30 czerwca 2022 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich wniosków złożonych przez wnioskodawcę. W związku z tym warunkiem, zawężającym możliwości aplikowania, oraz by jednostki PW nie wykluczyły się wzajemnie, zainteresowanych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się do Działu Funduszy Strukturalnych COP PW.

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym NCBR.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 23.09.2020
  • do NCBR: 02.10.2020