Harmonogram szkoleń

Planowany harmonogram szkoleń Termin
Fundusze strukturalne  
1 Dostępne źródła finansowania, zasady aplikowania i realizacji dla projektów badawczych uczelni (PO IR, RPO WM) 15 listopada 2018 r.
2 Dostępne źródła finansowania, zasady aplikowania i realizacji dla projektów edukacyjnych uczelni (PO WER) 13 grudnia 2018 r.
3 Realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w partnerstwie (m.in. zasady zawierania umów partnerstwa/konsorcjum) 19 marca 2019 r.
4 Własność intelektualna do badań w projektach ze źródeł zewnętrznych 4 kwietnia 2019 r.
5 Zasady rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych 16 kwietnia 2019 r.
6 Przyszła perspektywa UE 2021-2027 szansą na rozwój uczelni 9 grudnia 2021 r.
Krajowe projekty badawcze  
1 Finansowanie projektów badawczych ze źródeł krajowych (źródła finansowania, ogólne zasady aplikowania) 28 maja 2019 r.
2 Realizowanie projektów badawczych we współpracy z innymi jednostkami (nawiązywanie współpracy, zasady wspólnej realizacji, problemy przy wspólnej realizacji projektu) 5 grudnia 2019 r.
3 Skuteczny system promocji projektów: Repozytorium, POL-on 22 lutego 2022 r.
Międzynarodowe projekty badawcze  
1 Oferta międzynarodowych programów badawczych w ramach Horyzontu 2020 6 czerwca 2019 r.
2 Granty ERC - jak odnieść sukces? 27 czerwca 2019 r.
3 Oferta międzynarodowych programów badawczych Horyzont 2020 w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie  14 listopada 2019 r.
4 Zarządzanie międzynarodowym projektem naukowo-badawczym na przykładzie Horyzontu 2020 (aspekty finansowo-prawne, audyty, możliwości wsparcia) 21 listopada 2019 r.
5 Horyzont Europa – wprowadzenie do nowego programu ramowego badań i innowacji UE 29 czerwca 2021 r.
6 Monitoring projektów z programu Horyzont 2020. Doświadczenia z audytu KE 9 listopada 2021 r.