Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - MOZART - polsko-austriackie projekty badawcze

Cel: Wsparcie polsko-austriackich projektów badawczych.
Tematyka: Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN.
Wnioskodawcy:

Uczelnia, federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytut naukowy PAN, instytut badawczy, międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Umiejętności, inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, grupa podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej 2 podmioty wskazane powyżej albo co najmniej 1 z tych podmiotów oraz co najmniej 1 przedsiębiorca, centrum Polskiej Akademii Nauk, biblioteka naukowa, jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP.

Dofinansowanie:

Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł.

Okres trwania projektu: 24 albo 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły. Informacja o zakończeniu naboru wniosków zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej NCN oraz w systemie ZSUN/OSF nie później niż 3 miesiące przed terminem zakończenia naboru wniosków.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są w formie elektronicznej w dwóch systemach informatycznych:

  1. systemu ZSUN/OSF – dla wniosków polskich,
  2. ELANE - dla wniosków wspólnych składanych do Austrian Science Fund przez austriackie zespoły naukowe.

Wniosek krajowy należy złożyć do NCN w najbliższym możliwym terminie następującym po złożeniu wniosku wspólnego do systemu ELANE, nie dłuższym niż 1 miesiąc (pod warunkiem dostępności formularza wniosku w systemie ZSUN/OSF).

Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć też w Dziale Projektów Krajowych COP PW.

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronie NCN.

Składanie wniosków:
  • do NCN: 20.12.2019