Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

GameINN-IV - PO IR 4/1.2

Cel:

Wyłonienie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR, celów działania określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR, jak również w największym stopniu odpowiadają celom i potrzebom sformułowanym w Agendzie Badawczej programu sektorowego GAMEINN.

Tematyka:

Sektor gier wideo.Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

Wnioskodawcy:
 • przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014) realizujące projekt samodzielnie, albo 
 • przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum, złożonego z nie więcej niż 3 przedsiębiorstw, albo
 • przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:
  1. w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa (tj. organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy),
  2. liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,
  3. udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,
  4. w skład konsorcjum mogą wchodzić nie więcej niż 3 podmioty.
Partnerstwo/podwykonawstwo:

W projekcie można powierzyć realizację części prac B+R podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

 1. 60% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorstwo;
 2. 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez dane przedsiębiorstwo – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum; 
 3. 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;
 4. 70% kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.

W przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum Konsorcjanci nie mogą zlecać sobie nawzajem realizacji prac w projekcie na zasadzie podwykonawstwa.

W przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum, prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, będących rezultatem projektu, przysługują Konsorcjantom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych tychże badań lub prac. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać powyższej reguły. Przekazanie posiadanych praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, będących rezultatem projektu pomiędzy Konsorcjantami, następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw (nie może stanowić niedozwolonej pomocy publicznej). 

Dofinansowanie:

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynoszą 100 mln zł (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych).
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 400 tys. zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 20 mln zł.
Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie) w terminie 3 lat od zakończenia projektu. Wdrożenie należy rozumieć jako:

 1. wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – odpowiednio Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta/Konsorcjantów będących przedsiębiorstwem/ami) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników, lub
 2. udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez inne przedsiębiorstwo (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorstwo spoza konsorcjum), lub
 3. sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorstwa spoza konsorcjum), z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych nie uznaje się zbycia tych wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych.

Okres trwania projektu: Realizacja projektu nie może trwać dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. Termin ten może zostać przekroczony tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą IP, przy czym nie dłużej niż do końcowej daty realizacji PO IR, tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
 • do COP: 07.04.2020
 • do NCBR (system IP): 16.12.2019 - 17.04.2020