Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

Inkubator Innowacyjności 4.0 - MNiSW

Cel:

Wsparcie zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, głównie w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Tematyka:

Wsparcie udzielane jest na:

 1. prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł;
 2. przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
 3. inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
 4. zarządzanie portfelem technologii;
 5. działalność Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.
Wnioskodawcy:
 1. uczelnie,
 2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn.zm.), utworzone do dnia 30 czerwca 2018 r. przez podmioty, o których mowa w pkt 1−4,w tym spółki celowe, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce − dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Partnerstwo/podwykonawstwo:

Może zostać utworzone konsorcjum, składające się z 2 lub więcej podmiotów, z których jeden jest liderem konsorcjum i składa wniosek.

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek. Członek konsorcjum nie może złożyć wniosku indywidualnie.

Dofinansowanie:

Wysokość środków finansowych dla jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć 1,1 mln zł, a w przypadku gdy wniosek zakłada realizację projektu w ramach konsorcjum – 1,9 mln zł.

Finansowanie w ramach programu obejmuje wydatki poniesione od dnia 1 lipca 2020 r., wskazane w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014−2020”, do wysokości 90% wydatków uznanych za kwalifikowalne.

Okres trwania projektu: do 31 grudnia 2023 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek opatrzony przez kierownika wnioskodawcy albo przez osobę przez niego upoważnioną podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa się na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z uwagi na limit 1 wniosku składanego przez wnioskodawcę w tym konkursie w przypadku chęci aplikowania prosimy o wcześniejszy kontakt z Centrum Obsługi Projektów PW.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MNiSW.

Składanie wniosków:
 • do MNiSW (ePUAP): 26.06.2020