Osoby do kontaktu:

mgr Marta Siewiera

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 99

Pilotażowy ośrodek wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych - PO WER 2.19

Cel:

Wybranie do dofinansowania projektu, w ramach którego zostanie pilotażowo uruchomiony ośrodek wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych.

Celem działania ośrodka jest wzrost dostępności obiektów i przestrzeni publicznych oraz wsparcie podmiotów publicznych w spełnieniu wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062) w zakresie dostępności architektonicznej. Projekt ma charakter pilotażowy. Wnioskodawca powinien zaproponować najlepszą autorską koncepcję działania ośrodka dla realizacji ww. celu.

Tematyka:

Koncepcja działania ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych z całego kraju z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych, który zapewni równe traktowanie instytucji i elastyczny dostęp do ekspertów.

Wnioskodawcy:

Jeden z wymienionych podmiotów:

 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej,
 • inspektoraty nadzoru budowlanego,
 • urzędy wojewódzkie,
 • organizacje pozarządowe,
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • przedsiębiorcy,
 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Partnerstwo/podwykonawstwo:

W ramach niniejszego konkursu realizacja projektu w partnerstwie nie jest obligatoryjna.

Dofinansowanie:

Maksymalna wartość projektu określona w budżecie wniosku o dofinansowanie to 6 250 000 zł. Z uwagi na charakter konkursu i założenie, że projekt będzie miał charakter ogólnopolski, do dofinansowania zostanie wybrany 1 wniosek o dofinansowanie.

Poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100%.

Okres trwania projektu: nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

W ramach konkursu dany podmiot może wystąpić w złożonych wnioskach o dofinansowanie wyłącznie jeden raz - jako wnioskodawca albo partner. Z uwagi na limit wniosków składanych przez wnioskodawcę w tym konkursie w przypadku chęci aplikowania prosimy o wcześniejszy kontakt z Centrum Obsługi Projektów PW.

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie PO WER.

Składanie wniosków:
 • do COP: 12.10.2020
 • do MFiPR (system SOWA): 02.10.2020