Osoby do kontaktu:

dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

Projekty aplikacyjne dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych - PO IR 1/4.1.4/2020

Cel:

Dofinansowanie projektów, które szczególności przyczynią się do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.

Tematyka:

Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Wnioskodawcy:

Konsorcjum złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorstw, przy czym:

 • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej 1 przedsiębiorstwo oraz co najmniej 1 jednostka naukowa,
 • liderem konsorcjum może być jednostka naukowa albo przedsiębiorstwo,
 • udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%,
 • w skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie 5 podmiotów.
Partnerstwo/podwykonawstwo:

Konsorcjantom przysługują prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, które są rezultatem projektu. Prawa te przysługują im w proporcji, która odpowiada ich faktycznemu udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych tych badań lub prac. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać tej reguły. Przekazanie praw pomiędzy konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem, które odpowiada wartości rynkowej tych praw.

Wnioskodawca może w projekcie powierzyć realizację części prac B+R podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

 • 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez dane przedsiębiorstwo;
 • 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;
 • 70% kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.
Dofinansowanie:
 • W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty z kategorii regionów słabiej rozwiniętych Rzeczypospolitej Polskiej (wszystkie województwa poza województwem mazowieckim).
 • Wartość budżetu całego konkursu: 100 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln zł, maksymalna - 50 mln euro.
 • Poziom dofinansowania dla konsorcjantów będących jednostkami naukowymi na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.
 • Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych.
 • IP może dofinansować projekt, jeśli wnioskodawca zobowiąże się, że w terminie trzech lat od zakończenia jego realizacji wdroży wyniki badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie).
Okres trwania projektu: nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do RK, należy złożyć wyłącznie za pomocą systemu informatycznego IP.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
 • do COP: 22.07.2020
 • do NCBR: 31.07.2020