Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Sektorowe programy B+R, INNOship-II – PO IR 1.2

Cel: Realizacja badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych, które wpisują się w zakres tematyczny wskazany w Agendzie Badawczej Programu sektorowego INNOship. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.
Tematyka: Sektor stoczniowy:
• nowoczesne metody i narzędzia wspierające proces projektowania oraz eksploatacji jednostek pływających,
• rozwój i wdrożenie nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz spełniających aktualne i przyszłe normy środowiskowe form zasilania w energię dla jednostek pływających wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
• prototypowe konstrukcje i obiekty pływające oraz inne obiekty techniczne wraz z wyposażeniem wdrażające najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne, przeznaczone dla różnych zastosowań i typów żeglugi oraz dla gospodarczego wykorzystania zasobów morza,
• opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów nabrzeża oraz technologii do tych obiektów wspierających działalność stoczniową w tym w szczególności uwzględniających nowe pro-ekologiczne regulacje IMO, UE i administracji polskiej,
• opracowanie i weryfikacja w skali demonstracyjnej nowoczesnych, horyzontalnych technik wytwarzania w działalności stoczniowej.
Wnioskodawcy:

Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw albo konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z maks. 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). W przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum miejsce realizacji projektu podawane jest osobno dla każdego konsorcjanta i żadne z nich nie może być zlokalizowane w województwie mazowieckim.

Partnerstwo/podwykonawstwo: Przedsiębiorstwo może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy, np. uczelni. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
• 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorstwo;
• 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez dane przedsiębiorstwo – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum;
• 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;
• 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.
Dofinansowanie:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln zł, maksymalna – 60 mln zł. 

Poziom dofinansowania:

1. na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 • dla mikro- i małego przedsiębiorstwa:
  • 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,
  • 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla średniego przedsiębiorstwa:
  • 60% – 75%  kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,
  • 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla przedsiębiorstwa innego niż MŚP:
  • 50% – 65%  kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,
  • 25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla jednostki naukowej – do 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

2. na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac,
 • usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Okres trwania projektu: do 48 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR (link do systemu będzie aktywny od 17 czerwca 2019 r.).

Dokumentację związaną z procesem zgłaszania się jednostek PW w roli wykonawcy prac merytorycznych w projekcie, w kwotach powyżej limitu wskazanego w pełnomocnictwach kierowników jednostek organizacyjnych PW, podpisuje Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz za pośrednictwem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
 • do COP: 06.09.2019
 • do NCBR: 17.06.2019 - 16.09.2019